Regulamin

REGULAMIN
Sprzedaży towarów w sieci internet pod adresem

§1
Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej na stronie internetowej www.artdecoracje.pl (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci internet pod adresem
2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Maria Mazur prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: F.H.U. Art Deco Maria Mazur, os. 1 Maja 28d/2, 44-304 Wodzisław Śl., Polska, NIP: 647-131-31-96, REGON 240762600, tel.: +48 885014143, e-mail: [email protected]

3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego jak i osoba nie będąca konsumentem.

4. F.H.U. Art Deco realizuje zamówienia krajowe i zagraniczne.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w sieci internet pod adresem . Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza adresem


6. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (zawierają podatek Vat)

7. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.

8. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad fizycznych i prawnych.


9. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

10. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.


§2
Zamówienia1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.artdecoracje.pl,

b) pocztą email na adres dostępny na stronie internetowej, [email protected]

c) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej www.artdecoracje.pl

2. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w następnych dniach roboczych. Czas realizacji zleceń wynosi od 2-3 dni do 2 tygodni roboczych, w przypadku artykułów wykonywanych na zamówienie czas realizacji może ulec wydłużeniu o czym Sprzedawca każdorazowo będzie informował Klienta.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Zamówienia zostają każdorazowo potwierdzane przez Sprzedającego za pomocą poczty email lub telefonicznie.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej www.artdecoracje.pl przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.artdecoracje.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

6. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.

7. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.


8. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą akceptacji indywidualnego projektu Zamówionego towaru przez Klienta przysłanego poprzez pocztę e-mail Klientowi przez Sprzedającego.


9. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, F.H.U. Art Deco zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

10. F.H.U. Art Deco Maria Mazur na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy podać poprawne dane firmy wraz z numerem NIP. W przypadku błędnie podanych danych do FV notę korygującą wystawia zamawiający.

§3
Płatności1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) pobranie – zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),

b) przelew – zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy F.H.U. Art Deco Maria Mazur w ING Bank Śląski o numerze 89 1050 1403 1000 0091 3559 2385

2. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. F.H.U Art Deco na życzenie Klienta może wystawić fakturę VAT.

§4
Wysyłka towaru1. Zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym F.H.U. Art Deco.

§5
Reklamacje1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do F.H.U Art Deco reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sprzedającego ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez F.H.U. Art Deco takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi F.H.U. Art Deco.

5. Towar reklamowany należy odesłać w takim stanie i takim opakowaniu, w jakim dotarł do Klienta na adres siedziby F.H.U. Art Deco.

6. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej Klient powinien sporządzić stosowny protokół i uzyskać podpis pracownika poczty lub kuriera - osoby dostarczającej lub wydającej przesyłkę. Brak protokołu znacznie utrudnia Klientowi dochodzenie roszczeń z tego tytułu w stosunku do przewoźnika.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta dotyczące na przykład koloru, czy proporcji nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. F.H.U. Art Deco nie bierze też pod uwagę reklamacji wynikających z różnic w postrzeganiu kolorów przez ludzi.
W przypadku wydruku, reklamacji nie podlegają nieznaczne odchylenia od wzorca kolorystycznego, chyba, że do zlecenia dołączony był wydruk próbny wykonany wcześniej w naszej pracowni.


8. Nie przyjmujemy do druku prac, których reprodukcja jest ograniczona lub niezgodna z polskim prawem. Całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac lub materiałów, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich ponosi Zleceniodawca.

9. Firma F.H.U. Art Deco nie korzysta z czcionek dostarczonych przez Klienta, jeżeli nie jest w ich posiadaniu, a są one chronione prawami autorskimi.

§6
Prawo odstąpienia od umowy1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w st. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w szczególności: towary na specjalne zamówienie, spersonalizowane pod klienta, takie jak zaproszenia, kartki z logo firmy, świece z indywidualnym tekstem, towary grawerowane na życzenie Kupującego i według jego dyspozycji.

c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

§7
Ochrona prywatności1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od F.H.U. Art Deco Maria Mazur materiałów reklamowo-promocyjnych.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8
Własność intelektualnaZabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej www.artdecoracje.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Właściciela Firmy F.H.U. Art Deco Maria Mazur.

§9
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.artdecoracje.pl.

2. F.H.U. Art Deco Maria Mazur zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej www.artdecoracje.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

a) kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,

b) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj

Zadaj pytanie